181 làng truyền thống được nhà nước bảo hộ tại Vân Nam


  

Trong danh sách các làng truyền thống được bảo hộ của Trung Quốc được nhà nước công bố gần đây, Vân Nam có tới 181 làng. Sống trong các làng truyền thống này, hầu hết là các dân tộc thiểu số, những ngôi nhà mà họ ở, phong tục tập quán của họ…đều là những tài sản vô cùng quý báu, một khi đã mất đi thì không thể tìm lại được, hơn nữa, ở những nơi này, cái đẹp của truyền thống, đẹp đến mức rung động lòng người. 

Côn Minh (2 làng) 

Làng Phúc An thị trấn Tấn Thành huyện Tấn Ninh thành phố Côn Minh

Ủy hội thôn Nhất Tự Các hương Tịch Dương huyện Tấn Ninh Thành phố Côn Minh 

Khúc Tĩnh (1 làng) 

Làng Hoàng Thổ Ba thị trấn Cựu Huyền huyện Mã Long thành phố Khúc Tĩnh 

Ngọc Khê (3 làng) 

Làng Lai Bảo Khang ủy hội thôn Lạc Mai huyện Hoa Ninh thành phố Ngọc Khê 

Làng Qua Ca ủy hội thôn Đại Tây thị trấn Tháp Thịnh huyện Nga Sơn thành phố Ngọc Khê   

Làng Hỏa Tì Ba ủy hội thôn Á Ni thị trấn Tháp Thịnh huyện Nga Sơn thành phố Ngọc Khê   

Bảo Sơn (35 làng)

Làng Mang Long hương Mang Khoan Khu Long Dương thành phố Bảo Sơn

Làng Thủy Trại hương Thủy Trại khu Long Dương thành phố Bảo Sơn

Làng Tiểu Trung Sơn ủy hộ thôn Ba Tiêu Lâm hương Cựu Thành huyện Thi Tĩnh thành phố Bảo Sơn

Làng Hòa Thượng Điền hương Cựu Thành huyện Thi Tĩnh thành phố Bảo Sơn

Làng Đại Bình Tử ủy hội thôn Cựu Thành hương Cựu Thành huyện Thi Tĩnh thành phố Bảo Sơn

Làng Hạ Mộc Lão Nguyên ủy hội thôn Mộc Lão Nguyên hương Mộc Lão Nguyên huyện Thi Tĩnh thành phố Bảo Sơn

Làng Dawuba thị trấn Dao Quan huyện Thi Tĩnh thành phố Bảo Sơn

ủy hội thôn xã Hà Tây huyện Điên Than huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn

Xã Đại Trang thị trấn Hòa Thuận huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn

Ủy hội thôn xã Lãng Bạc thị trấn Hà Hoa huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn

Thôn Bá Ba ủy hội thôn xã Dân Đoàn thị trấn Hà Hoa huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn

Thôn Hà Hoa Trì ủy hội thôn xã Tiêu Trang thị trấn Hà Hoa huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn

ủy hội thôn xã Đại Đường thị trấn Giới Đầu huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn

ủy hội thôn xã Đại Nguyên Tử thị trấn Giới Đầu huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn

Làng Thạch Tường thị trấn Giới Đầu huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn

Làng Oản Dao ủy hội thôn xã Tam Liên hương Mã Trạm huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn  

Làng Khiêu Đầu xã Lão Khiêu Đầu trị trấn Mang Bổng huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn   

Làng Bạch Thạch Nham ủy hội thôn xã Trung Đường thị trấn Minh Quang huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn   

Làng Linjiazhai ủy hội thôn xã Lương Doanh hương Thanh Thủy huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn   

Làng Trấn Ấp Quan ủy hội thôn xã Lương Doanh hương Thanh Thủy huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn   

Làng Tinh Khiêu huyện Khúc Thạch huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn 

Làng Dương Gia Trại thôn Lộc Sơn hương Ngũ Hợp huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn

Làng Long Sái xã Long Sái hương Tân Hoa huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn

Làng Trung Dinh thị trấn Trung Hòa huyện Đằng Trùng thành phố Bảo Sơn

Làng Mãnh Bạng hương Tượng Đạt huyện Long Lăng thành phố Bảo Sơn

Làng Thiết Tượng Trại hương Đại Điền Bá huyện Xương Ninh thành phố Bảo Sơn

Làng Uông Gia Tinh ủy hội thôn Tân Hán hương Cẩu Nhai huyện Xương Ninh thành phố Bảo Sơn

Làng Lão Nhai Tử ủy hội thôn Cẩu Nhai hương Cẩu Nhai huyện Xương Ninh thành phố Bảo Sơn  

Làng Đại Thủy Tĩnh ủy hội thôn Châu Sơn hươn

Vân Nam phác họa

đi du lịch

Nhà chụp gà: kiế...

Nhà ở của dân tộc Ha-n...


Kiểm kê Vân Nam c...

11 loại món ăn ngon miệng kèm nhau&n...


Kiểm kê 10 tuyến ...

1. Núi thuốc ( Kiệu Đỉnh&nbs...


Vân Nam say đắm